top of page

GEBRUIKSVOORWAARDEN

www.Routechecker.be, www.routechecker.app en de mobiele app Routechecker (ios en Android) , hieronder collectief benoemd als “Routechecker” worden beheerd door Profisi bv met adres Centrum Zuid 1111 te 3530 Houthalen-Helchteren

1.AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door het gebruik van Routechecker aanvaard je de gebruiksvoorwaarden zoals hieronder beschreven. Profisi bv kan op elk moment de gebruiksvoorwaarden aanpassen.

2.GEBRUIK VAN ROUTECHECKER

Profisi bv geeft je toegang tot Routechecker  De gebruiker verbindt zich ertoe Routechecker te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving en de wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag hem niet gebruiken op een manier die de belangen van Profisi bv zou schaden.

3.GARANTIES EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN ROUTECHECKER

In het algemeen kan Profisi bv in niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg zijn van het gebruik van Routechecker.

3. 1. Inhoud op Routechecker

Profisi bv gebruikt alle redelijke middelen om actuele informatie te publiceren op Routechecker. Profisi bv garandeert echter niet de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie, noch garandeert ze dat Routechecker in alle opzichten permanent volledig en actueel is. Routechecker kan onnauwkeurige inhoudelijke informatie, technische onnauwkeurigheden of schrijffouten bevatten. Deze informatie wordt alleen bij wijze van aanwijzing verstrekt en kan periodiek worden gewijzigd. Profisi bv kan te allen tijde en zonder waarschuwing verbeteringen en/of aanpassingen in de website en mobiele app aanbrengen.

Het gebruik van Routechecker, en dus ook van de verkregen informatie of de elementen die tijdens het gebruik werden gedownload, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de voorwaarden op deze pagina "Gebruiksvoorwaarden". Door Routechecker en de informatie daarop te raadplegen, ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

3.2 Prijsbeleid

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Profisi.bv.

 

3.3 Toegang tot Routechecker

Profisi bv stelt alles in het werk om de toegang en de goede werking van Routechecker te garanderen. Als beheerder kan Profisi bv niet garanderen dat de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn, dat de met de dienst verkregen resultaten accuraat en/of betrouwbaar zullen zijn, of dat eventuele fouten in de gebruikte software zullen worden gecorrigeerd.

Profisi bv tracht binnen haar mogelijkheden en op evenredige wijze in de beveiliging van Routechecker te voorzien. Ondanks alle inspanningen kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. Profisi bv is niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van eventuele gegevens, b.v. wanneer de website of servers van Profisi bv worden aangevallen door derden.

 

3. 4. Links

Routechecker bevat links naar andere websites of pagina’s van partners/derden. Het plaatsen van links naar deze sites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Profisi bv verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud en andere kenmerken van de websites en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gehouden noch voor schade door het gebruik ervan. Profisi bv verwijst eveneens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende sites.

 

3.5. Handelingen van internetgebruikers

Profisi bv kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de handelingen van internetgebruikers.

Het is verboden om Routechecker te gebruiken op een wijze die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, obsceen, onwettig, lasterlijk of bedreigend materiaal of materiaal dat aanzet tot racisme of xenofobie te verzenden of te uploaden, materiaal met een commerciële, publicitaire of promotionele boodschap te verzenden of te uploaden.

Routechecker mag niet worden gebruikt om reclame, “junk mail”, spam, ongevraagde kettingbrieven of elk ander bericht dat zichzelf vermenigvuldigt of dat ongewenst is, te verzenden of te uploaden. Routechecker mag niet worden gebruikt op een wijze die Routechecker verstoort, beschadigt of hindert b.v. door middel van de overdracht van onredelijk grote bestanden. Routechecker mag niet worden gebruikt om virussen of andere schadelijke programma’s te verzenden of te uploaden.

De gebruiker zal ook geen gebruik maken van “deep links”, “robots” of enige andere technologie waardoor Routechecker wordt aangewend voor een ander doeleinde dan waarvoor deze wordt aangeboden/weergegeven op de website. De gebruiker mag ook geen toegang verschaffen tot inhoud op Routechecker die niet voor hem bestemd is, bijvoorbeeld door “hacking”, “password-mining” of andere techniek. Verder zal de gebruiker de eventuele kwetsbaarheid van Routechecker niet testen.

 

 

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle elementen en informatie die toegankelijk zijn op Routechecker, evenals de samenstelling en opstelling ervan (teksten, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, video's, software, database, gegevens, enz.) worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Profisi bv.

 

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, mag de gebruiker Routechecker in geen geval - noch geheel noch gedeeltelijk - kopiëren, reproduceren, vertalen, weergeven, wijzigen, doorgeven, publiceren, aanpassen, distribueren, verspreiden, overdragen, verkopen, op welk medium dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Profisi bv. Elke overtreding kan leiden tot burgerlijke en strafprocedures.

 

 

5. GESCHILLENBESLECHTING,BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht en de Europese verordening. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze dienst, wordt onderworpen aan een verzoeningsprocedure. Mislukt de verzoeningspoging, dan wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren (België). Een gedrukte versie van deze overeenkomst en elke waarschuwing erin in elektronische vorm wordt aanvaard in elke juridische of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde basis en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die zijn aangemaakt en worden bewaard in gedrukte vorm

 

 

6. CONTACT

 

Profisi BV

Centruim-Zuid

3560 Houthalen-Helchteren

info@profisi.eu

bottom of page